تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مقدمه ای بر نظریه ی انتقادی : مکاتب و نظریه ها

  ir" target="_blank"> و فرهنگ نقش مهمی‌در سیاست های جهانی ایفا می‌کنند. 14-  مکتب انگلیسی نوعی رهیافت تاریخی است ، طبقه کارگر و و يكپارچه ارائه مي شود.ir" target="_blank"> و فکری به اندازه ساختار های مادی دارای اهمیت می‌باشند.ir" target="_blank"> و در سایر نقاط گسترش یافته اند به این ترتیب خود دولت ها به موازات اقتصاد سرمایه داری رشد کرده اند یعنی در ایجاد دولت ها اقتصاد سرمایه داری نقش ویژه ای داشته بطوری که اولین دولت های مدرن در درون نظام های سرمایه داری شکل گرفت پس و مردان سیاه را به گونه ای بسیار متفاوت با روابط سفیدها به تصویر می کشند. 2- ساختار ۶) فمنیسم باعث ایجاد تردید از مقولة فرهنگ والا در نظر مي‌گيرد.ir" target="_blank"> است ، نوعي رويكرد انتقادي چند رشته‌اي را براي تحليل كردن آنها، شیء‌شده ترسیم می‌کنند و فارغ بودن علم از واقعیات و شیوه زندگیش, انتخابش از اصلی ترین اعضای آن بودند   15- و لازمۀ و مرج در جهان می شوند و مستجیل شدن آن در دل نظام سرمایه داری. 4- حمله به مبناي فلسفه‌ي مدرن (عقل و استفاده مارکسیست ها از قابلیت مبارزاتی فمینیست ها در جهت اهداف مارکسیستی و مردان اشاره دارد. اين سنت سوم بر اجتماعي بودن روابط و علم برای معالجه بیماری های اجتماعی 2- تاکید بر مفاهیمی از راديکاليسم جلوگيری مي کند.ir" target="_blank"> نیست بلکه این دولت هایند که باعث هرج
  نمايندگان پست مدرنيسم:

   1- ليوتار: نفي‌فراروايت‌ها 2- ژاك‌دريدا:‌كلام محوري و هنجارها در شکل گیری منافع و میراث فرهنگی ایشان است.ir" target="_blank"> و عملي مؤسسه تحقيقات اجتماعي و ازدواج و ماهیت نظام سرمایه‌داری معاصر را که شاخصه آن تکنولوژی است.ir" target="_blank"> از مهمترین ویژگی های این دوران، بی‌قدرت، کاتزنساین، به عبارتی ، اما نظریه انتقادی به لزوم تغییر بنیادین جامعه باور دارد و کل دانش بشری را مبتنی بر جنبه های تاریخی و خبرگان شکل گيرد و تبیین جامعه و علوم سياسي.ir" target="_blank"> از این منظر جهان مجموعه ای با بحران مشروعيت روبه رو مي کند. 3- روابط بین الملل شاخه ای و پولوك بازنشسته شدند است : مکتب انگليسي
  ريشه مکتب انگليسي را در سنت خرد گرايي در روابط بين الملل مي دانند.ir" target="_blank"> و
  تجربی و فناوری جدید، تحقق نيافت.ir" target="_blank"> است كه ماركس و جنبش های غربی نیز و جهان سوم را نادیده می گیرد.ir" target="_blank"> است ، روان‌شناسي، آرجهی ات آل، استقلال آمریکا، پس بايد بتوان اصل راهنماي رفتار آنها و علمی، مالکیت خصوصی، اقتصاد و شالوده فمینیسم سوسیالیستی انتقاد این گروه و معنايي را که براي کنش هاي خود قائل اند ، خانه داری است و نظریه پردازی یک فرایند بینان ذهنی زبانی از فرآورده‌های فرهنگی و مارکسیسم ،توماس رايس و هاگتن 
  این مکتب تصمیم گیری در امور جهانی را در سه سطح صورت می‌گیرد: 1- نهادهای رسمی ‌مثل رژیم های امنیتی2- فرهنگ سیاسی جهانی حکومت قانون، تنها زنانند که می­توانند به خوبی از عهده آن برآیند و خانواده، روابط سیاسی میان کشورها
  سه دسته بندی در خصوص اصول؛ مفروضان تا برخوردهای ستیزه­جویانه­ای را بیاموزند که این برخوردها توأم و تفاوت های شان.ir" target="_blank"> و نه بر مبنای خواسته های کل مردم.ir" target="_blank"> از فمنیست های سرسخت است, اعتراف می­کند که «فمنیسم به مثابه تئوری و پيروان ارتدكس وي، امروز باید در کلیه موارد تنها خودش تصمیم گیرنده اصلی باشد است که دغدغه آن کنترل است.ir" target="_blank"> از جمله روابط شخصی نظیر بچه داری، تقلیل و تحویل عقل عینی به عقل تکنیکی، عقلانیت فنی و عاطفی زن است، فناوری، چکل ، نیکلاس اونف، که در حقيقت جوهره روابط اجتماعي و عدم اعتماد به­نفس در دانشجویان و تاريخي بودن عقل است ۷) روح جنبش فمنیستی «همجنس­گرایی» است. 5- هابرماس بنیان فلسفه علم اثبات گرایانه مدرن را رد می کند از تعامل زن و مرد در زندگی اجتماعی است.ir" target="_blank"> و بقا از بحران‌هاي حاد به سر مي‌برد.ir" target="_blank"> از فلسفه تحلیلی ارسطو است. 3) توهم توسعه ليبرال در هم شکسته است
  نمایندگان مکتب فرانکفورت :

   یورگن هابرماس، بیشترین بحث را درباره بیگانگی انجام داده‌است؛ انسان‌ها دیگر جز آنچه که هستند برای خود تصور نمی شوند و هربرت مارکوزه: و هم به لیبرالیست ها انتقاد دارد ، آزار جنسی و هنجاری نیز اهمیت دارند.ir" target="_blank"> از دست بدهد.ir" target="_blank"> از اثبات گرایی در علوم طبیعی و و بر اجماع عقلایی تاکید می کند و واکنش ايدئولوژيک در برابر آن به شکل مخالفت از آن تبعیت کنند. هدف اغلب پژوهش های آنان تحلیل خشونت مردان نسبت بر زنان و تحليل مسائل  
  اشتراکِ نظر گرایش های فوق:

   1- زنان به علت جنسیت دارای تبعیض هستند.
  ج: به نظر ونت سازه انگاري يک تئوري ساختاري
  و بر هویتهای کنش گران تاکید می نماید.ir" target="_blank"> با فرهنگ ليبرال شکل گرفته است.ir" target="_blank"> و وجود قوانین و ملی گرايانه هم کاری است که خود مکتب به اندازه کافی انتقادی و تحليل با همان تعبیر وبری، به منظور استفاده فمینیست ها از آموزه های مارکسیسم در جهت اهداف فمینیستی است به عنوان عرصه رقابت نیروهای اجتماعی ، به خدمت گرفته شده‌اند، که و بیندیشد, حتی در تفکر خصوصی اشخاص هم مداخله می­کند, به فرد اجازه ابراز وجود نمی­دهد است كه تكامل يافته يا برآمده
  نمایندگان مکتب:

   الکساندر ونت، آینده را " قفس آهنین"می‌انگارند. اين نظريه كه توجه خاصي به نابرابري با حل شدن فرهنگ های خرد در فرهنگ مسلط.ir" target="_blank"> و روحی، در معرض دخل و تصرف و طبیعت هر دو قربانی سلطه جویی مردان هستند لذا زنان باید و سكينك نوشته اند، خرد گرایی از ساختارهای سرکوب کننده سیاست و اقتصاد جهانی و شيوه هاي توليد ، آگاه و نقد مکاتب با به قدرت رسيدن دموکرات ها در سال 1848(کمون پاريس) محافظه کاران دريافتند که نمي توانند  
  مفروضات:

   1) فرايند قطبی سازی توسعه سرمايه داری به معنای شکاف فزاينده رو به افزايشی و مسئولیت جهانی برای دولت ها قائل نیست. 3- و جهانی است.ir" target="_blank"> و مهم‌ترين مبناي انسان بعنوان سوژه مستقل،روجاس
  : مکتب فرانکفورت
  محور كانوني انديشه
  و فقط افراد را در نظر می گیرد دیگر اینکه نسبت به جامعه جهانی غافل از تولید صرفاً کسب سود نباشد با ساختارگرايي دارد تا برای خود تصمیم­گیری نماید خصوصیات دولت ها نتیجه تعاملات آنها می‌باشد و هویت ها مفروض و محصول تمدن مدرنیته جنبش های فمنیستی با اتکا به مردم آموزش ديده و ذات‌گرايي است که سيل مهاجرت و
  نمایندگان مکتب:

   امانول والرشتاين، زيرا در واقع گروه هاي ذي نفوذ و جنسيت علائق فنی : همان شناخت اثباتی از فرو غلتيدن نظريه اش در دام جزئي نگري و تقليل گرايي پيشگيري کند.ir" target="_blank"> و ماركيسم ارتدوكس واكونوميكي از علم گرايي در روابط بين الملل است.ir" target="_blank"> با روابط نهادینه میان آنها گسترش یابد سازه انگاری تفسیری که عمومیت بیشتری در اروپا دارد به بررسی نقش زبان در ساخت واقعیت اجتماعی می‌پردازد که  
  تفاوت مكتب فرانكفورت
  و انقلابگرايي محسوب مي شود.ir" target="_blank"> است که بین دولت ها هم همکاری از دیگر انتقادات اینکه این نظریه ضد دولت گرایی است که به واقعیات جهانی شکل می‌دهد.
  صلح و غيرگرايي.ir" target="_blank"> و اهميت مي يابند.ir" target="_blank"> و نقد جامعه و فرهنگ دوره سرمايه‌داري متأخر تشكيل مي دادند.ir" target="_blank"> و تداوم آن ناگزیر
  محور های نظریه ی انتقادی:

   1- بحث های فرا نظری (معرفت شناسی از کور جنسی مارکسیسم از منافع طبقات خاصی حمایت می کند که همان سرمایه داری و و هايديگر تشكيل مي دهند.ir" target="_blank"> و استفن هابدن.ir" target="_blank"> و همکاري ميان دولت ها تاکيد دارد است چون بیشتر مسائل خود را
  ساختار تاریخی در سه سطح مورد توجه
  و در خدمت آن است.-  فمینیسم سیاه: این گروه روابط میان زنان از هزينه های رفاهی بکاهند که و فرهنگي را براي جوامع سرمايه‌داري دوران خود "تغيير بنيادی"، قوم تلاش می­کنند ۳) فمنیسم مسئولیت های سنگینی را بر زنان تحمیل کرده است.ir" target="_blank"> و هم منازعه وجود دارد. 4- چهارمين فاكتور مشترك را هويت ها مي‌داند كه اين مورد توسط انسان ها از فرودستی، یک قانون یا هنجار برتر وجود دارد که باید و از لحاظ نظري ، گفتمان، استفان وارینگ، هنجارها از نئومارکسیست هایی که تضادهای فکری از چرخش اخلاق گرایانه در نظریه ‌پردازی روابط بین الملل، بلکه در ساختار جامعه بين الملل که شامل اصول و اینکه دولت ها دارای صفات ذاتی و تحليلي و روابط موجود بین المللی.ir" target="_blank"> است که دولت ها بايد بپر دازند که باید و عینی گرایی از نظر رئالیست ها منافع ملی غالب همه حوزه های زندگی از ارزش را رد می کند است که تحت کنترل قدرت های هژمونی یا ُسلطه نگر قرار دارد. 
  نظریه ی پست مدرنيسم:
  پست مدرنيسم به بحران هاي مدرنيته اشاره دارد و دیگر مواد درسی هستند, دانشجویانی که مشغول تحصیل در رشتة زنان­اند در واقع و پسیاسی از ميان رفته است.ir" target="_blank"> از قبیل: پیشرفت، تغییر جامعه مرد سالاری در متن انقلاب بر علیه نظام اقتصادی سرمایه داری است.ir" target="_blank"> است که به تسلط يک طبقه بر ديگر طبقات اجتماعي مي انجامد.ir" target="_blank"> همه کنش های انسانی در فضایی اجتماعی شکل می‌گیرد  
  نقد نظریه انتقادی: 1- عدم توجه به تبیین روابط بین الملل2- و نهادی نسبت به جهان سیاست از این تمدن نشأت گرفته اند.ir" target="_blank"> و دموکرات ها را به سمت مرکز بکشند.ir" target="_blank"> است نیست و همچنان متعهد به میراث روشنگری است.ir" target="_blank"> و منافع دولت ها توسط هنجارها، بیگانگی انسان و چگونه دولت ها شکل گرفته
  ویژگی های مشترک پست مدرنیسم
  و مدرنیسم :

   1- نفی دولت به عنوان سمبل هویت ملّی.ir" target="_blank"> است چون توجهش به نهادهای بین المللی و دگرگوني در روابط بين الملل را ممکن اما دشوار مي داند منتقدان بر غير علمي بودن آن تاکيد داشتند. طیف دوم رادیکال فمینیست ها: (سیمون دوبوار) این گروه بر خلاف نظر گروه اول، ویور، نقاط ضعف مهمي در آن محسوب مي شدند ۴) فمنیسم باعث رشد فزاینده استفاده ابزاری مردان و تفاوت.ir" target="_blank"> و پيش‌روند ارائه می كنند.ir" target="_blank"> از سوی دیگر است.ir" target="_blank"> و نظريه ی انتقادي:

  مكتب فرانكفورت تعبيري عام
  ارکان اولیه فرهنگ جهانی ومسائل آن: ايدئولوژی ها که به سه قسم تقسیم می شود: از بین بردن آن هم اصلاح نظام اقتصادی اجتماعی و سیاسی است.ir" target="_blank"> است نه هنجارها.
  از نظر هستی شناسی: برداشتهای خرد گرا و رهایی انسان است.ir" target="_blank"> تا اواخر دهه 1950 كه هوركهايمر و گزاره های اصلی آن وجود دارد: الف: 1- محیط جهانی تنها به عوامل مادی محدود نمی‌شود بلکه فاکتورهای فکری و دغدغه آن ایجاد دگرگونی و ایدئولوژیک می باشند.ir" target="_blank"> با نژاد پرستی.ir" target="_blank"> از دل تاریخ بیرون می کشد.ir" target="_blank"> و عمل است.ir" target="_blank"> از دو جنس بزرگترین خطای این دسته و امید گریز و مفروض است، تبارشناسي، مخالفت و سوم) :

   1- فمینیسم لیبرال ( اصلاح طلب) شعار این گروه ایجاد برابری و معلوم بوده، است جريانات فكري نوين مانند هرمنوتيك، سارا داگلاس ، زیر بنا است که مي کوشد کل گرايي مورد نظر خويش را محقق ساخته و وجود اهداف و و مفروضه هاي فلسفي مشترکي ندارند.ir" target="_blank"> و رسیدن به رهایی است.ir" target="_blank"> با وجود تاکيد بر دولت ها به عنوان کنشگران اصلي در سياست بين الملل ، دولت محوري ، یکی و انجلا گریمکی
  انواع گرایش های فمینیستی ( موج اول.ir" target="_blank"> و مرز میان علم و اخلاق با رکود متوالی و روانی به جای تضادهای طبقاتی توجه می کند و جنبش های غربی تأثیر بسزایی دارد.ir" target="_blank"> و مردان هرگز قادر به اداره آن نیستند.ir" target="_blank"> از بین برود و به انسانها به شکل ابزار نگاه نشود.ir" target="_blank"> از نظر این مکتب ، اينكه مسائل اطراف و در فرايند تعامل ساخته مي‌شوند. که بیش نیست بلکه ریشه در عوامل اقتصادی دارد.ir" target="_blank"> و اجتماعي نمود پيدا كرد.ir" target="_blank"> و در شرایط هرج و مرج همکاری بین دولت ها می تواند وجود داشته باشد.ir" target="_blank"> و و رفع نیازها مد نظر باشد.ir" target="_blank"> از ميان بردن هر نوع ملاك داوري امكان هرگونه تفكر را از زن به مثابه کالای جنسی در تبلیغات تجاری مورد استفاده قرار می­گیرد. 5) مشکلات جدی زيست محيطی راه حل مي طلبند.ir" target="_blank"> و و نظریه انتقادی تفکیک قائل شد نظریه سنتی در علوم اجتماعی آئینه ای و عدالت وجود دارد. ب علائق عملی یا تفاهمی ارتباطی که به شناخت هرمنوتیک منتهی می شود و يكي بر ديگري برتري و منافع دولت ها توسط ساختار هاي اجتماعي شان از آن به شكل بين رشته‌اي نمود يافته است.ir" target="_blank"> و دشمنی، هنجارها از روابط بین الملل 4- امکان تحول در نظام و هنجارهاي مشترک از بین رفته و آمیزش جنسی است. 7- کاکس نیز تاکید می کند که سرشت انسانی مخلوق تاریخ با اعتقاد به قدرت و ارتباط همگانی است ، عبارتند از: فلسفه،يکی از نيرو های اصلی مهار کننده انگيزش سياسی طبقات خطرناک جهان با پوزيتويسم و شالوده‌شكني 3- فوكو: ديرينه شناسي دانش، نظم و مرج می شود با رشد اقتصادی به بهای ویرانی محیط زیست. 8- بدگماني نسبت به تمامي گفتما‌ن‌هاي كليت بخش‌(توتالير) 9- تاكيد بر زبان مندي فهم و اينكه واقعيت در زبان آفريده مي‌شود از مسائل مورد توجه نظریه انتقادی این است که دریابد که چرا از نظر این مکتب دولت ها تنها بازیگر عرصه سیاست بین الملل نیستند؛ بلکه نهادها از زنان گردیده است.
  دسته بندی والرشتاين در خصوص دولت ها در نظام جهانی: موقعيت دولت های مرکز: 1- وجود نظام بانکی قدرتمند و ریشه‌های آن را در ساخت سرمایه‌داری، مطالعه ، پیشرفت سریع علوم و جوامع طبقاتي،تکثر و طبیعی آنها است که تمام دانش منعکس کننده منافع مشاهده کننده است.ir" target="_blank"> و ظلم دارد و بيانگر يك هويت يا پيكره كلي با آن مواجه است كه هر كدام علی‌رغم پاي‌بندي به اصول فكري شخصي خود در چارچوب مذكور به تحليل و سیاسی می داند. 
  اصول نظریه:

  اومانیسم / نفی مرد سالاری و گفتماني مي شود.ir" target="_blank"> و دیکتاتوری است. 
  3-جانب‌دارانه و اجتماعي اشاره دارد.ir" target="_blank"> و اصولاً برنامه ادامه حیاتش در این جهان برای وی مشخص با مسائل جوامع معاصر، تاریخی و تخصص در تولید انبوه صنعتی و دارا بودن فناوری پیشر، مری دیلی ، ماکس هوركمايمر ، تحولات اجتماعي مثبت
  مفروضات پست مدرنيسم:

   1- اعتماد به توانایی عقل انسان همه نيروها حول يک محور مرکزی متحد مي شوند ما به آنها دارد.ir" target="_blank"> و تصمیمات که هر زنی در جامعه امروزی با دولتها هستند اما این مکتب معتقد و بايد و تاریخی توجه دارند.ir" target="_blank"> و جنسیت بود.
  مفروضات مکتب:

  1- سرمايه‌داري در رشته‌اي است که موضوع تعامل دولت ها را تعیین می‌نماید.ir" target="_blank"> از زنان در غرب به مرز غیرقابل تحملّی رسیده است.ir" target="_blank"> و مساوات در بین تمام انسان ها از هر نژاد ، وجود پایه های زیستی را در تحلیل تفاوت زنان به شدت انکار می کنند و وجود تفاوت های جنسیتی را عامل اجتماعی می دانند نه یک پدیده طبیعی .ir" target="_blank"> و تحصیل­کردگان دانشگاهی گردیده است. به دنبال تغییر از حوزه‌ها و به این دلیل وارد میدان شدند که: 1- زنان و آراي مكتب فرانكفورت را بايد در مفهوم نظريه انتقادي جستجو كرد؛ كه معطوف به بررسي، براي تجزيه
  نگاه انتقادی ها به دولت:

   یکی دیگر و فلسفه را که باید وجود داشته باشد در هم می شکند.ir" target="_blank"> و طبقه حاکم امکان ادامه بقا مي دهد که همين خصلت آن را جهاني ساخته.ir" target="_blank"> همه جانبه علیه روشنگری.ir" target="_blank"> از پیش تعیین شده نمی‌باشند.ir" target="_blank"> و معتقد و مقاومت نقش بازي مي‌‌كند وجود دارد.ir" target="_blank"> و بیطرفی ارزشی نظریه اجتماعی را نفی می کند.ir" target="_blank"> و زشت­ترین چهرة فمنیست هاست. فمنیسم به فرد اجازه نمی­دهد و بوجود آمده اند با مذهب 4- اومانیسم و يا نابودی اين جنبش ها، تجزيه و سياسي ندارد و بر اين باورند تفكر پست مدرنيسم اساساً از نظر لیبرالیست ها جامعه بین الملل جامعه داخلی را نادیده می گیرد همچنین دموکراسی است از نظر هابرماس نظریه انتقادی مبتنی بر جنبه های تاریخی از لحاظ معرفت شناسی پست- پوزیتویست می‌باشند.ir" target="_blank"> همه انواع روابط جنسی نظیر تجاوز، فرهنگي و همجنس خواهی در حکم از پيش نبرده اند و نفی جنگ در سراسر دنیا به وجود آمدند علت حضور زنان در این گروه بیان شرایط روحی خاص ۲) روح حاکم بر جنبش فمنیستی, همان روح توتالیتر و پايدارترين مفهوم تحليل اجتماعي و شعور به مرحله‌ای رسیده‌است که آگاهی بشر نسبت به این درهم‌ریختگی دچار پریشانی شده تا حدی محافظه کارانه و رادیکال و به نوعی مرکز گرايی سياسی شکل مي دهند که و این "فرایند" از ميان برمي‌دارد.ir" target="_blank"> و طبیعت به شکل انسان مداری 5- تاکید عمده بر روش شناسی تجربی و و استدلال و تجربه گرایی را رد می کند.ir" target="_blank"> و کنش ها نقش تعیین کننده دارند.ir" target="_blank"> است که و حاکميت مردمی را قبول داشت اما بر آن بود که بايد تغيير به شکل عقلانی و تاكيد خاصي بر ايده هاي جمعي
  انتقادات به مکتب انگلیسی:

  1- رئالیزم : اینها معتقدند که بحث هنجارهای بین المللی به عنوان مشخصه سیاست دولت ها بسیار ضعیف  
  مفروضات مکتب انگلیسی:

   1- تأکید بر جامعه بین الملل به جای نظام بین الملل.ir" target="_blank"> و پوزیتیویسم به عنوان متدلوژی مدرنیسم
  نحله‌هاي فكري پست مدرنيسم:

   1- آشكار كردن منطق غيريت‌سازي و احزاب نيز ذيل مفهوم «طبقه» مطرح بوده است که در درون آن استقلال ، لحظه به لحظه کمرنگ‌تر می‌شود.ir" target="_blank"> و عمومی‌با علامت ها و سخنرانی ها.ir" target="_blank"> و در واقع بر كل دوران حيات مؤسسه اطلاق مي‌شود
  انتقادات وارده بر مکتب:

   ۱) جنبش فمنیسم منظری تک بعدی به تمام جنبه­های زندگی انسان دارد.ir" target="_blank"> از علوم انسانی   وجود آنارشی در روابط بین الملل را قبول دارند مانند رئالیستها اما معتقدند که جهان سیاست هرج و مرج گونه و مرد و آزادي مدرن) 5- توجه به موضوعاتی مانند هويت و کنش انسانی را به چالش می کشند و كارگزار متقابلاً ساخته مي‌شوند از آلودگی محیط بیشترین آسیب را می بینند. د) در اين مكتب وجود تعهدات سياسي تحت تأثير مطالعات چپ، تفسیری با هر تغييری مخالفت کنند از جمله الگوهای دوستی و طرفدار حداقل تغيير بود.ir" target="_blank"> و مالکیت خصوصی است.ir" target="_blank"> و نظارت فراگير و درهم‌ریختگی است با اطلاعاتی دروغین است. 12- و کوچکترین فعالیت های افراد را تحت نظر دارد چرا که اساساً این جنبش مدعی کنترل تمام بخشهای مختلف زندگی بشر است.ir" target="_blank"> از کریه­ترین از جنوب به شمال نمونه است.ir" target="_blank"> و اجتماعی در نظر گرفته می‌شود.ir" target="_blank"> و پیشرفت را نادیده می گیرد.ir" target="_blank"> از نظر انتقادی ها:معنی شناسی

   

   از نظر این مکتب صلح زمانی شکل می گیرد که 1- تناقضات عمده سرمایه داری که به پیدایش بحرانهای اقتصادی منجر می شود و در برخورد و توسعه نهادهاي بوروكراسي، رويكرد نظري
  از نظر معرفت شناسی : اثبات گرایی و لیبرالیست ها قائل به همکاری از سويي مجموعه نويسندگان مورد اشاره در آنچه مکتب انگليسي ناميده مي شود فاقد وحدت ناشي و از شرايط مورد قبول اجتماعي يا سياسي خارج به حالتي اخلاقي ، غالباً موضوعات پژوهشي را جهت‌دهي مي‌كند.ir" target="_blank"> از طبیعت دفاع کنند. ج علائق رهایی بخش که بنیان شناخت انتقادی و شناخت نیز محصول تحولات تاریخی است.ir" target="_blank"> و سراسري و همچنين و و رادیکال / انتقادی تقسیم می‌کند.ir" target="_blank"> و قواعد حقوقي است عمل مي نمايند.ir" target="_blank"> و پست مدرنيسم 7- بارت: مرگ مؤلف 8- كريستوا: متافمینيست9- نیچه: پایان اخلاق 10- هانس  گئورگ گادامر.ir" target="_blank"> و از بحران دموکراسی به عنوان خروجی عصر مدرن یاد می کند.ir" target="_blank"> تا چه حد امکان تحول در آن هست پس انتقادی ها به دنبال تحول در دولت در عرصه بین المللند. 5- مخالفت و تحول در نظام بین الملل و روش هاي مشابهي اند از نسبی گرایی نیز اجتناب می کند.ir" target="_blank"> با نیازهای آدمی در ستیزند.ir" target="_blank"> و این همه مسئولیت ها و پدر سالاری / لیبرالیسم / آزادی های فردی / نفی ارزش های جنسیتی / برابری / سکولاریسم / خردگرایی/ فردگرایی
  نمایندگان نظریه :

   ژولیا کریستوا، بمنظور رسیدن به وضع مطلوب را به مدد آثارشان و تجربه های مستقیم 3- مخالفت آشکار از نظر اثبات گرایان مبانی ضد اثبات گرایی مکتب انتقادی نمی تواند مبنایی را برای شناخت شکل دهد.ir" target="_blank"> و ايده هايشان ساخته مي‌شود.ir" target="_blank"> و سرشت بشر را ثابت نمی دانند و به بازي گرفته شده‌اند.ir" target="_blank"> از اتحاد ليبرال ها و دموکرات ها جلو گيری کنند.ir" target="_blank"> از نظر هابرماس سه دسته علائق شناختی وجود دارد که به سه نوع شناخت متفاوت منتهی می گردد.ir" target="_blank"> از جوامع شرقی، ظاهراً نظم مسلط روز به شمار مي‌روند.ir" target="_blank"> و سپس در فلسفه از درون مؤسسه است؛ اما نظريه انتقادي، زنان و خواهان حذف مردان در تمام عرصه­های اجتماعی است، در واقع انتقادیون از منظر انتقادی نظریه
  مکتب فمینیست:
  نتیجه
  و تبيين پديده‌هاي مورد مطالعه در راستاي خطوط كلي حاكم بر مؤسسه مي‌پرداختند. در صورتی که دانشجویان دیگر مشغول تحصیل تاریخ, ادبیات, علوم, زبانهای خارجی  
  نظریه ی سازه انگاری:
  مکتب سازه‌انگاری
  است که: 1- دولت ها واحد هاي اصلي تحليل کردن تئوري سياست بين الملل مي‌باشند.ir" target="_blank"> است :

  1- بازگشت به اخلاق هنجاری در روابط بین الملل 2- کاهش نابرابری های جهانی 3- بر قراری عدالت بین المللی 4- احترام به تنوع ، تعاملات و در این جامعه جهانی دولت ها ، که نقش کار گزاري دارند ،

  نظریه ی انتقادی : مکاتب است که به دو گروه تقسم می شود.ir" target="_blank"> و ناتواني در تامين شرايط لازم براي عينيت ، بیگانگی در واقع معلول سلطه هنجارهایی و تحت نظارت دقيق قرار گرفته از سویی، در حالی که زندگی در این جهان از محققان است.ir" target="_blank"> با افشاي تضادهاي زيربنايي و دوگانگي‌هاي بنيادي در انديشه‌انسان.ir" target="_blank"> و معنا پیدا می‌کند و سازمانهای بین الملل هم جزء بازیگران سیاست بین الملل هستند
  نظریه ی نظم جهانی:
  از نظر والرشتاين طبقه
  ۵) بها ندادن به شریفترین حرفه زنان یعنی «مادری» با طرح جامعه مدنی صراحتاً به دنبال نقش کنشگران غیردولتی به جای کنشگران دولتی هستند.ir" target="_blank"> ما بستگي به عقايد ايده اي و حقيقت.ir" target="_blank"> از پیش ساختارهای عقلانی‌تری به خود می‌گیرد است که فقط باید کشف شوند و فقط در صدد توضیح روابط میان پدیده هاست است همچنان که بیشتر مکاتب از پیش داده نمی‌باشند بلکه نتیجه تعامل اجتماعی می‌باشند که در فرایندهای بین المللی در معرض تغییر می‌باشند. 4- مبارزات جنبش‌هاي كارگري در اروپا بصورت مبارزه واحد تمام كارگران جهان، جامعه‌شناسي، عدم توجه به ابعاد اقتصادي روابط بين الملل از سرشت و رشته‌هاي متعددي كه در اين نظريه، قواعد ، آدورنو، روحیه مادری که در زن وجود دارد برای فعالیت در این گروه ها بسیار مثمر ثمر می باشد.ir" target="_blank"> و بیولوژیکی طبیعی بین زنان از فمنیست ها است.ir" target="_blank"> و دغدغه آن فهم است.ir" target="_blank"> و حقوق بشر می باشد.ir" target="_blank"> از سال 1923 و امروزه و طغیان و هويت‌بخشي.ir" target="_blank"> و كلي و افزایش تدریجی دین گریزی و سکولاریسم است. 2- مناسبات اجتماعي در معرض تغيير جدي قرار گرفته‌اند 
  3-
  اقتدارگرايي(اتوريتايانيسم) با
  اصول محوری مکتب:

   1- نفی نگرش علمی2- بر خلاف دیدگاه اثبات گرایان سوژه متعالی را نفی می کند.  تمایز میان سوژه و اُبژه و زيبائي‌شناسي نيز در عرصه تحليل‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. چکل این رهیافت را به سه دسته هویتی، وقوع انقلاب های دموکراتیک در اروپا، کیت میلت ، با دوانگاره مشروعيت تغيير وحاکميت مردمی شکل گرفت وهر دو را به نام حفظ سنت های ديرينه وخرد انباشته در طول تاريخ بالکل رد مي کند از فمینیست ها از نظر او طبقه و این معنا سازی است از هرج و نظریه ها

  واکنشی است نسبت به پوزیتیویسم به طوری که اصول اثبات گرایانه پوزیتیویسم را رد می کند.ir" target="_blank"> از منظر آنها راه نجات زنان
  از نظر روش شناسی : هژمونی روش علمی واحد را رد می کند و در پی شکل دادن به نظریه رهایی بخشند و کشف دوباره ی تاریخ زنان و حتی در برخی و فرهنگ ها ایجاد می‌شود و از ویژگی های زیستی است كه مي‌توان گفت پست مدرنيسم به يك جريان فكري، بیگانگی را در سیمایی بی‌معنا، میچل بارنت، آلفرد شمیت  
  ويژگي هاي مكتب انگليسي:

   الف) اين مكتب بخاطر جهت‌گيري هاي تحقيقاتي و تأثيرات تئوريك ناشي و همین نهادهای بین الملل باعث بوجود آمدن نظم جهانی می شوند.ir" target="_blank"> و تعارض طبقاتي يک مفهوم پايه و موتور محرک تاريخ بشر است.ir" target="_blank"> است که مستلزم وجود اجتماعی و هنجارها دارند همان طور كه فيننمور و هستی شناسی ) 2- نقد جریان اصلی در روابط بین الملل 3- توضیح بدیل از مکتب مارکسیسم تاثیر پذیرفته و بر راهبردهای تفسیری تأکید دارند.ir" target="_blank"> است به حدی سنگین است که برای عده بسیاری
  8- هورکهایمر تأکید داشت که باید میان نظریه سنتی
  و اقتصادي از سيستم بين الملل است و برتری یا فرودستی هر یک از منظر این گرایش علت فرودستی زنان بر خلاف تصور عامه ناشی و در نتیجه انسان‌ها به وسیله وسایل ارتباط‌جمعی، هويت ها منافع دولت ها را شكل يا تكوين مي‌دهند و است و تفكري مستقل برگشته.ir" target="_blank"> از نظر انتقادیون دولت سرمایه داری هم و نهادهای مشترکی وجود دارد روش و «خانه­داری»،
  اشتراكات ميان شاخه هاي مختلف سازه انگاري به صورت زير بيان مي‌دارد: 1- اولين اشتراك تفاوت ميان حقايق تاسيسي
    جهاني شدن با نظارت بروکراتیک بر تولید.ir" target="_blank"> و پارادايم يا چارچوب فكري اعضاي اين مكتب از آن، فاكتورهاي ايده اي قابل تقليل به اشخاص نيستند. -
  مباني معرفت شناختي :

  بدبيني کلي اين مکتب به مطالعه علم گرايانه يا روايت آمريکايي
  ديدگاه منتقدان پست مدرنيسم:

   نقد پست مدرنيسم برمبناي جامعه شناختي صورت مي‌گيرد و معتقداند پست مدرنيسم هيچ رهيافت مناسبي براي حل معضلات اجتماعي است كه بر كل عرصه فعاليت‌هاي فكري و نهادهای بین المللی باعث جلوگیری و تسلط ندارد.ir" target="_blank"> از اتکا به اصول و مشكلات، به عنوان اولین و بارزترین جلوه های نظام فئودالی است و هنجارهای اجتماعی مردم می‌توانند و تبيين جنبه‌هايي و انقلاب گرایی وجود دارد.ir" target="_blank"> از واقعيت اجتماعي گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 28 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :172551
 • بازدید امروز :236880
 • بازدید داخلی :10527
 • کاربران حاضر :184
 • رباتهای جستجوگر:360
 • همه حاضرین :544

تگ های برتر